obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a - modrá škola 
   s videotéka 
   s fotogaléria 
   s výstupy projektu 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
grants.jpg
 

 „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Dažďová záhrada pre našu budúcnosť
Výška projektového grantu je 36 559,20 EUR. Projektová zmluva zverejnená v CRZ
Granty EHP a Nórska: www.eeagrants.sk

 


 
PARTNERI PROJEKTU


Obecný úrad Šarišské Bohdanovce

Partner nám poskytol skladacie altánky a lavičky na Deň otvorených dverí. Prostredníctvom pracovníkov verejnoprospešných prác sa zapojil do niektorých prác pri výstavbe jazierka – čistenie staveniska, vynášanie substrátu zelenej záhrady na terasu školy, sadenie a zalievanie drevín.

Títo jeho zamestnanci nám pomohli pri vytváraní a udržiavaní ľadovej plochy na hokejový turnaj a prípravou areálu školy na Deň otvorených dverí – stavba altánkov, lavičiek a súťažných stanovísk.


Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Partner počas praktickej prípravy žiakov realizoval stavebné práce na jazierku – vymurovali, omietli a namaľovali steny technickej búdky pre riadiacu jednotku prečerpávania jazierka.

Pomáhali pri výkopových prácach na odvodňovacie rúry v častiach, kam sa nedostala ťažká technika, pomáhali s prenášaním materiálu na stavenisko, ošetrili náterom drevený mostík a osadili ho pred vstupom do areálu jazierka.

Pripravili 10 drevených stĺpov – očistenie od kôry, ochranný náter, zabetónovanie, na ktoré sa umiestnili tabule náučného chodníka.vizualmodraskola.jpg
 Vizualizácia projektu Modré školy 
mskola2.jpg 
Modrá škola – projekt na zadržanie a využitie dažďovej vody 
 
 Naša MODRÁ ŠKOLA už je aj na Facebooku - stačí kliknúť na našu ZEM vpravo a ste s nami .......
01_13_b_e0.gif
 ---------------------------------------------------------------------------------
ocoide.jpg
 

Príspevky žiakov prvého stupňa o vážnom probléme - VODE.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg
 

"Kvapky života ... bez vody život je nemysliteľný!!!!"

animated_water_drop.gif
 
A svojou KVAPKOU - KVAPKAMI chceme spoločne prispieť aj my ... a o TO hlavne ide ...Pracovnú časť projektu sme úspešne zavŕšili konferenciou za prítomnosti všetkých zainteresovaných. Výsledok dvojročného úsilia preverí čas ....

konf(2).jpgkonf(3).jpgkonf(5).jpgkonf(6).jpgkonf(7).jpg
konf(8).jpgkonf(9).jpgkonf(10).jpgkonf(11).jpgkonf(12).jpg
 
******************************************************************************


 
Propozície k prírodovednej súťaži.

Na tejto podstránke  sú propozície súťaže družstiev, ktorá sa uskutoční 22. 4.2016 pri príležitosti Dňa otvorených dverí pri príležitosti ukončenia projektu Modrá škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť. Súťaž bude pozostávať z 5-tich kôl, kde si žiaci teoreticky a prakticky overia vedomosti a zručnosti. 
1.kolo Test o vode s výberom odpovede (jednej alebo viacerých). V teste budú otázky týkajúce sa základného učiva o vode.  
Odporúčaná literatúra: Chémia pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiom  
 
2.kolo Poznávanie vodných a vlhkomilných rastlín podľa predložených prírodnín alebo obrázkov.  
Poznávanie zahŕňa VODNÉ A VLHKOMILNÉ RASTLINY (priložené obrázky) 
 
sut1.jpgsut2.jpgsut3.jpgsut4.jpgsut5.jpgsut6.jpgsut7.jpg
 
3.kolo Vedomostná časť (testové úlohy typu správne-nesprávne a úlohy na priraďovanie) bude zahŕňať informácie o jazierku, zelenej terase, výhod a nevýhod využívania dažďovej vody. Potrebné je naštudovať si tieto základné informácie.  
 
Základné informácie o projekte – Dažďová záhrada pre našu budúcnosť 
  
 Projekt je spolufinancovaný EHP (Európskym hospodárskym priestorom) a Nórskym finančným mechanizmom  
 Výška projektového grantu je 36 559,20 EUR 
 Projekt trval od roku 2014 do roku 2016  
 Strecha školy má 2 385 m2  
 V areáli školy vzniklo jazierko, ktoré bude zachytávať 40 % dažďovej vody  
 Jazierko má objem 150 m3  
 V prípade sucha sa prečerpá voda do jazierka do zbernej nádrže  
 Rezervná zberná nádrž má objem 40 m3  
 Na terase školy sú vysadené skalničky na ploche 55 m2 na tzv. zelenej streche  
Čo sme získali vytvorením jazierka?  
o vytvára podmienky pre rast a rozmnožovanie zvierat a rastlín aj ako napájadlo pre vtáky  
o jazierko má viacero zón – hlbokú, plytkú a okrajovú; v každej rastú iné rastliny a žijú rôzne živočíchy  
o zlepšuje mikroklímu lokality – umožňuje pomalé odparovanie vody do priestoru, čím ochladzuje vonkajšie prostredie  
Čo sme získali vytvorením zelenej strechy?  
o mení sa vzhľad strechy počas roka  
o sú bez údržby, nezalievajú sa a neplejú  
o odhlučnenie strechy  
o v letnom období sa neprehrieva  
o skvalitnenie mikroklímy, voda zadržaná v zemine sa pomaly vyparuje a zvlhčuje prostredie  
o izolácia strechy, závisí od hrúbky zeminy  
 Ročne (200 dní) spotrebuje žiak 14,5 m3 vody, z toho úžitkovej vody, ktorá sa dá získať z dažďovej vody, je 15 %, čiže 2,2 m3.  
 V rámci projektu sme vytvorili ŠkVP, v ktorom sú v každom ročníku zakomponované 4 vyučovacie hodiny venované významu a využitiu dažďovej vody.  
 
Výhody a nevýhody využívania dažďovej vody

 
 Výhody  

 Je zadarmo.  
 Môže ju využívať každý rodinný dom.  
Je vždy mäkká (má nízky obsah solí), preto pri praní v dažďovej vode miniete menej pracieho prostriedku a bielizeň bude mäkká aj bez aviváže.  
V práčke sa nebude tvoriť vodný kameň.  
 Nezasoľuje pôdu.  
 Neobsahuje chlór.  
Vyperie rovnako dobre ako pitná voda.  
Je vhodná na upratovanie či umývanie áut (čistiace prostriedky v nej dobre penia, spotrebujete ich menej).  
Je ideálna na polievanie záhrady (chlór obsiahnutý v pitnej vode mnohým rastlinám neprospieva).  
Môže nahradiť pitnú vodu pri dopúšťaní teplovodných vykurovacích zariadení. úspora zásob a ochrana pitnej vody  
  
 Nevýhody  
  Z hygienických dôvodov sa neodporúča skladovať vodu príliš dlho (ak budete dlhší čas mimo domu, zásobník pred odchodom vyprázdnite).  
 Nie je prirodzene úplne čistá.  
Pre využívanie dažďovej vody v budove je podmienkou, aby stavba mala dvojaké rozvody vody.  
Nevyhnutnosť napúšťania zásobární pitnou vodou v suchých obdobiach, čím dochádza k dimenzovaniu siete pitnej vody na najvyššiu spotrebu.  
Ak potrubím preteká málo pitnej vody, je potrebné ho následne vyčistiť, aby bola zachovaná kvalita vody.  
v prípade nechceného vtoku dažďovej vody do rozvodnej siete pitnej vody môže dôjsť k znečisteniu pitnej vody.  
Prípadné nutné nasadenie chemikálií v zariadeniach využívajúcich dažďovú vodu (dezinfekcia zberných nádob).  
  

 
4.kolo Environmentálne postoje žiakov. Pri riešení environmentálnych problémov majú rozhodujúci význam postoje ľudí k životnému prostrediu.
Žiaci budú jednotlivé environmentálne postoje posudzovať z hľadiska významu, napr. uprednostňovanie sprchovania pred kúpaním, plytvanie vody pri umývaní zubov a tak vytvoria environmentálny akčný plán.  
Environmentálne postoje žiakom poskytnú príležitosť získať znalosti, prijať hodnoty, postoje, záväzky a schopnosti chrániť a zlepšovať prostredie.  


 
5.kolo Praktická časť. Žiaci budú prakticky overovať priepustnosť hornín. Žiaci získajú zručnosti pri riešení praktickej časti.

 ********************************************************************* Ideme do toho!!! Záber na realizačný tím počas prvej pracovnej porady. Ešte sa usmievame, ale dúfame, že nám úsmev nezmrzne. Ide o dobrú vec ... pre deti, pre školu, pre spoločnosť a hlavne pre prírodu!!!
Budeme vás v pravidelných intervaloch informovať o postupe prác v projekte na tejto stránke ... čiže nielen MODRÁ ŠKOLA , ale aj  MODRÁ PLANÉTA  je naším spoločným cieľom.
pracstretuvod.jpg
 


    NAJZÁKLADNEJŠIA MYŠLIENKA PROJEKTU


"Dažďová voda, ktorá spadne na strechy jednotlivých budov školského areálu, nebude odvodnená cez kanalizáciu, ale bude presmerovaná do rybníka. Rybník bude cez priepust prepojený na potôčik, ktorý prenesie prebytok zrážkovej vody zachytenej v hlavnom rybníku cez zelené terasy do vodnej nádrže, aby sa mohla opäť využiť. "
 
mapnasa.jpgmapnasaupr.jpg
                  pred začatím projektu                                                      po skončení projektu
  ....na prvý pohľad žiadny rozdiel, ale čo bude výsledkom, to už rozdielom pre prírodu určite bude... Plánované rozmiestnenie v areáli školy             
   A takto si to predstavujú naši žiaci      
 
modrskplanik.jpgpredstavadetotoc.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web