obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a + Školská jedáleň 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 
ŽIAK MESIACA 
Žiak mesiaca je žiak, ktorý je zároveň žiakom triedy, dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, svojim správaním a reprezentáciou je príkladom pre ostatných žiakov. 

Oblasti hodnotenia:
 
Správanie 
·         príkladné slušné správanie,  
·         nezištná pomoc spolužiakom a učiteľom, 
·         ľudský čin, 
·         úcta, vzájomný rešpekt, 
·         utváranie dobrých vzťahov v triede. 
  
Dochádzka a prospech 
·         vzorná dochádzka, 
·         výborné  výchovno-vzdelávacie výsledky. 
  
Prístup k povinnostiam 
·         svedomitá a zodpovedná príprava na vyučovanie (nosenie pomôcok, žiackej knižky,
    príprava  na vyučovacie hodiny, robenie domácich úloh),
 
·         nosenie úboru na telesnú výchovu, 
·         činnosť v prospech triedy a školy. 
  
Reprezentácia školy 
·         reprezentácia triedy, reprezentácia školy, mimoškolské aktivity, projekty navyše a dobrovoľne.  
  
Žiakom mesiaca nemôže byť žiak, ktorý: 
a) má v danom klasifikačnom období zníženú známku zo správania, 
b) bolo mu v danom klasifikačnom období udelené výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny, 
c) má v danom klasifikačnom období neospravedlnené hodiny, 
d) má v danom klasifikačnom období výsledné hodnotenie neprospel, 
e) má v klasifikačnom zázname zápis. 
  
Žiak mesiaca získava diplom a cenu, ktorá mu prinesie zážitok a bude vyhlásená každý mesiac. 
Žiak roka získava na konci školského roka diplom a mobilný telefón. 
Na záver roka bude vyhlásená aj kategória skokan roka. Víťaz získa diplom a vecnú cenu. 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web