obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 s Zápis do materskej školy 
 a - Školská jedáleň 
    Jedálny lístok 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a + záujmová činnosť 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 Zápisný lístok stravníka
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni na školský rok 2017/2018 odo dňa 4. 9. 2017:
meno a priezvisko dieťaťa/žiaka: .............................................................................................
bydlisko dieťaťa/žiaka: ........................................................................ trieda: .........................
meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu): .............................................................
číslo telefónu: .............................................................
Spôsob úhrady nákladov na stravné:
*/ bezhotovostne - trvalým príkazom */ v hotovosti
na číslo účtu v tvare IBAN: SK 88 1100 0000 0026 2303 8194
Tatra Banka Prešov
Platba za stravné sa uhrádza do 10. dňa v danom mesiaci.
Pri bezhotovostnom prevode v „poznámke“ uveďte meno a priezvisko dieťaťa/žiaka, triedu, ktorú navštevuje, a slovo „stravné“, aby bolo možné včas a korektne identifikovať došlé platby na účet ŠJ.
Denný poplatok na nákup potravín za odobraté jedlo:
Deti MŠ - desiata: 0,28 € obed: 0,78 € olovrant: 0,23 €
Žiaci 1. - 4. ročníka: 1,11 € Hmotná núdza : 0,11
Žiaci 5. - 9. ročníka: 1,19 € Hmotná núdza . 0,19
Mesačné zálohy pre bezhotovostný prevod:
Deti MŠ (celý deň): 26,- €
Žiaci 1. - 4. ročníka: 22,- €
Žiaci 5. - 9. ročníka: 24,- €
Obedy sa pripravujú pre deti/žiakov prítomných na vyučovaní. Odhlásiť sa zo stravy, resp. prihlásiť sa na stravu je možné 24 hodín vopred do 10:30 hod. s výnimkou posledných dvoch dní školského vyučovania.
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka odhlasuje svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, predčasnom odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Obed, ktorý nebolo možné odhlásiť, je možné odobrať do obedára prvý deň.
Dieťa/žiak z rodiny s rizikom sociálneho vylúčenia (hmotná núdza) má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní na vyučovaní. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný v prípade neúčasti na vyučovacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť celé náklady za jedlo.
Telefónne číslo školskej jedálne: 051/7781125
Dátum: .....................................
                                                                                                       ...................................................
                                                                                                           podpis zákonného zástupcu
*/nehodiace sa preškrtnite
 
               
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web