obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a + Zápis do 1.ročníka 
 a - Školská jedáleň 
   s Jedálny lístok 
 a + modrá škola 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a + Žiak mesiaca 
 a + učitelia 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 
O Z N AM  
   
Finančný limit na potraviny s účinnosťou od 1.1.2017 sa zvyšuje podľa vyznačených skupín :   
                1,19 eur (desiata 0,28, obed 0,68, olovrant 0,23)  
I. st. ZŠ         1,01 eur  
II. st. ZŠ        1,09 eur  
Dospelí         1,19 eur  
    
Doplatok deti MŠ v hmotnej núdzi k strave je: 0,19 eur  
Doplatok deti I.st. v hmotnej núdzi k strave je: 0,01 eur  
Doplatok deti II.st.v hmotnej núdzi k strave je: 0,09 eur  
 
   
Jednotný režijný poplatok 0,10 centov za jeden vydaný obed pre žiakov ZŠ a MŠ ostáva.   
 
OZNAM 
Stravník sa môže zo stravy odhlásiť a prihlásiť na tel. č.  051/7781125 
a to  24 hodín vopred, pri chorobe najneskôr do 8,00 hod. v daný deň.
V prípadoch, keď nie je možné dodržať tento 24-hodinový časový limit, napr. v prvý deň choroby žiaka/dieťaťa, je možné túto neodhlásenú stravu vyzdvihnúť do obedára. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Žiak/dieťa z rodiny s rizikom sociálneho vylúčenia/hmotná núdza/ má nárok na stravu za znížený poplatok iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovacom procese dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú úhradu za jedlo.
 Spôsob úhrady : Platba za stravné sa uhrádza do 10.dňa v danom mesiaci 
*/v hotovosti                      */trvalým príkazom
Úhradu stravného prostredníctvom IB hlásiť vedúcej  ŠJ.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web