obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
Základná škola s materskou školou
Šarišské Bohdanovce
zssmssb@azet.sk
stranky/zssbohdanovce/obrazy/vrch/skola1.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 s hlavná stránka 
 s aktuality 
 a - Zápis do 1.ročníka 
   a - 15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť, kým pôjde do školy 
     s Vstup do školy 
 s Zápis do materskej školy 
 a - Školská jedáleň 
    Jedálny lístok 
 a - modrá škola 
   s videotéka 
   s fotogaléria 
   s výstupy projektu 
  program ALF 
 a + Dokumentácia školy 
 a + Verejné obstarávanie 
 s po rokoch v škole 
 a + Fotogalérie 
 s Zdravá škola 
 a - Žiak mesiaca 
 a - učitelia 
   s Mgr. Veronika Žolnová 
   s Mgr. Martina Hudáková 
   s Mgr. Magdaléna Lörincová 
   s výukové portály 
 a + ad revidendum 
 s dokumenty pre učiteľov 
 s výchovný poradca 
 s projekty 
 a - záujmová činnosť 
   s fotogaléria krúžkov 
 s zaujímavé www stránky 
 s kontakt 
 s kniha návštev 
 a + školská knižnica 
 s mapa servera 
  i-žiacka knižka 
 s Voľné pracovné miesta 
 
15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť, kým pôjde do školy 

Základné vedomosti, schopnosti a zručnosti predškoláka

1. poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie,  
2. orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do/zo škôlky, školy domov), orientovať sa v priestore, vie, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo, 
3. poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov, farby semaforu),  
4. poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,  
5. vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),  
6. poznať základné a rozlišovať doplnkové farby, poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.), 
7. poznávanie prírody živej i neživej: pomenovať základné kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti.
8. správanie v prírode, k svojmu okoliu - vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi, 
9. poznať a pomenovať časti ľudského tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie - vhodné jedlo a pitie,  
10. samostatne používať WC s následnou sebaobsluhou, umývať si ruky po použití WC, spláchnuť, po príchode z ihriska, po práci s niečím špinavým ..., pravidelne si čistiť zuby, vedieť sa vysmrkať,  
11. samostatne sa najesť, samo jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, pozapínať si gombíky, samostatne sa obuť, zaviazať si šnúrky na topánkach, byť schopné udržiavať poriadok na svojom mieste,  
12. hovoriť zrozumiteľne, jasne, používať jednoduché slová, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny, správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, 
13. zdvorilo a slušne sa správať - vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť, fungovať v kolektíve, vedieť spolupracovať, podeliť sa, 
14. vedieť správne držať ceruzku, farbičku, mať dostatočne uvoľnenú rúčku, aby zvládlo nápor písomných aktivít v prvom ročníku,  
15. mať dostatočne rozvinuté kognitívne - poznávacie funkcie - grafomotoriku, vizuomotoriku, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, základné matematické predstavy - interpretovať obsah krátkej rozprávky, spočítať predmety do päť, interpretovať obsah krátkej rozprávky, poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku, kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená), vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary.  
Vstup do školy je jednou z najvýznamnejších udalostí v živote dieťaťa. O tom, či bude v škole šťastné, rozhoduje nielen správny výber školy, ale aj čas nástupu do nej. A preto v súvislosti s týmito skutočnosťami je potrebné pre svoje dieťa vybrať tie najlepšie možnosti. Ak si neviete poradiť sami, pracovníci pedagogicko-psychologických poradní, ktoré majú svoje sídlo takmer v každom väčšom meste,  vám radi pomôžu. 
  
Zdroj: Internet – redakcia www.rodinka. sk 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web